Podstawa prawna funkcjonowania Straży Miejskiej, oraz akty wykonawcze:
USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności
  (Dz. U. Nr220, poz. 1722),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)
  (Dz. U. Nr 220, poz. 1719),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
  (Dz. U. z 1998 r. Nr 112, poz. 7134, z 2004 r. Nr 227, poz. 2297, z 2009 r. Nr 218, poz. 1693),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)
  (Dz. U. Nr 220, poz. 1733, z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)
  (Dz. U. Nr 220, poz. 1720),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy
  (Dz. U. Nr 220, poz. 1732, z późn. zm.),
USTAWA  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z dnia 2 czerwca 2005 r.)
(Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego
  (Dz. U. Nr 132, poz. 841 z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane
  (Dz. U. z 2011 r. Nr 143, poz. 845, z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie usuwania pojazdów, których używanie może zagrażać bezpieczeństwu lub porządkowi ruchu drogowego albo utrudniających prowadzenie akcji ratowniczej
  (Dz. U. Nr 143, poz. 846),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
  (Dz. U. z 2010 r. Nr 150, poz. 1012),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
  (Dz. U. Nr 208, poz. 2026, z późn. zm.),
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków lokalizacji, sposobu oznakowania i dokonywania pomiarów przez urządzenia rejestrujące
  (Dz. U. Nr 133, poz. 770),


Ilość odsłon: 1822
Dokument wytworzył(a): Dariusz Bereżewski
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2012-06-22 09:51
Ostatnia zmiana: 2012-06-22 09:51
Zakres ostatniej zmiany: Informacje przeniesione i zaktualizowane z archiwalnej strony BIP.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2012-06-22 09:51Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacje przeniesione i zaktualizowane z archiwalnej strony BIP.
separator